--Ads--

BAGUIO CITY – Kinasuan ti kapitan ti Fairview Barangay ti maysa kadagiti appointed barangay kagawad sadiay gapu iti maatap a panaglabsing daytoy iti Article 177 ti Act No. 3815 wenno ti Revised Penal Code of the Philippines as Amended.

Sigun kenni Fairview Punong Barangay Justina Andaya, malem ti April 23 ket nagpammarang ni Barangay Kagawad Richard Santos Jimenez kas kapitan ti barangay tapnu laeng maparuarna ti maysa kadagiti nakemmeg nga ECQ violators a residente ti Barangay Fairview.

Naibasar ti kaso iti salaysay dagiti tallo a personnel ti Baguio City Police Office (BCPO) – Station 7 a da PMSgt. Patrick Lamog, PSSgt. Dennis Geron, PSSgt. Romana Ablao seknan iti insidente a napasamak sadiay Baguio Athletic Bowl a pakaipaspasidongan iti imbestigasyon dagiti nakemmeg a naglabsing iti ECQ policy.

Iti salaysay dagiti tallo a pulis, manarimaan ti panangkasaritada kadagiti maatap nga ECQ policy violators idi immasideg ni Kagawad Jimenez ken dinamagna ti ayan ti maysa kadagiti violators a nabigbig a ni Rowena Solomon Arellano.

Dinamag ni Kagawad Jimenez no mabalin a mawayawayaan ni Arellano gaputa saan a napintas ti rikriknaen daytoy ken nasken a gumatang ti agas.

(Fairview Punong Barangay Justina Andaya)

Dinamag ni PMSgt. Lamog no ni Jiminez ti kapitan ti Fairview ket sinmungbat ni Santos iti ‘wen’ ngem binagaanda nga agturong daytoy iti BCPO-Station 7 tapnu kasao ti station commander-da gaputa saan a dagitoy ti umno a mangdesisyon iti kiddaw.

Inasitgan ken kinasarita ni Kagawad Jimenez ti gwardia iti outpost a ni Remmark Corpuz ken kalpasan ti sumagmamano a minutos ket inmasideg ti nasao a gwardia kadagiti pulis tapnu ipakada a kayat ti area security manager dagitoy a makasao ni Arellano.

Pinatgan daytoy dagiti pulis iti kondisyon a kadwaen ni Corpuz ni Arellano pasubli iti ayan dagiti kakadwa daytoy a violators.

Nupay kasta, bayat nga addada iti gate ket killaat a pinalugan da Kagawad Jimenez ken ti gwardia a ni Rosemarie Sapon ni Arellano iti maysa a pick-up a dagus a pimmanaw.

Gapu iti daytoy, kinemmeg dagiti pulis da Sapon ken Corpuz gapu iti obstruction of justice bayat a sinurotda ni Arellano iti balay daytoy tapnu awisen iti istasyon ti pulisya.

Tinawaganda ni Kagawad Jimenez iti intedna a numero ngem sadiay a naduktalan a nagpammarang laeng daytoy gaputa ni Kapitan Andaya ti pudno a kapitan ti Fairview Barangay.

Iti interview ti Bombo Radyo, impetteng ni Kapitan Andaya nga ammo ni Jimenez a kagawad daytoy ngem ingagara daytoy ti nagpammarang kas kapitan.

Innayonna a saan a dakes ti tumulong ngem nasken a masurot ti umno a proseso ti linteg.