--Ads--

BAGUIO CITY – Malamlamayan ita ti bangkay ti maysa nga architect a pimmusay iti aksidente sadiay Isabela itay nabiit.

Nabigbig daytoy a ni Lloyd Andrew Erfe, residente ti Cauayan, Isabela.

Maibasar iti imbestigasyon, nangipatulod ti biktima ti relief assistance kadagiti pamilya a naapektaran iti panaglayos ken panagreggaay sadiay Banaue, Ifugao.

Nupay kasta, idi paawid daytoy iti pagtaenganna ket maatap a dinungparna ti kasabatna a 10-wheeler truck nga imanmaneho ni Daniel Serrano sadiay Barangay Caquilingan, Cordon, Isabela.

Sigun iti report ti pulisya, napartak ti panagpataray ti pick-up kas maibasar iti statement dagiti indibidual a nakakita iti nasao nga insidente.

Sigun pay iti report, posible a naituglepan ti biktima ken napukawan ti kontrol isut gapuna a dinungparna ti kasabatna a lugan.

Agpapaagas met ita iti ospital dagiti tallo a pasahero ti biktima gapu iti nasagrapda a dunor.

Naiturong met ti driver ti 10-wheeler truck iti kustodiya ti pulisya.