--Ads--

BAGUIO CITY – Inkalintegan ti dadaulo ti Committee on Market, Trade and Commerce and Agriculture iti City Council ti Baguio ti arigna nagbalinen a regular a panakairikep ti dua a linya ti Session Road iti tunggal Dominggo.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Councilor Philian Louise Weygan-Allan a saan a nalabsing ti Trade Fair Ordinance ti Baguio iti panakairikep ti Session Road tunggal Dominggo nangruna iti panakaibangon dagiti pwesto para iti panaglako.

Sigun kenkuana, ti maar-aramid a panaglako sadiay ket maawagan a ‘trade for all’ gaputa nagduduma a grupo dagiti vendors, pakairamanan dagiti mannalon ken babassit a negosyante ti mapalpalubusan nga aglako sadiay.

Innayonna a ti panakairikep ti Session Road iti dinominggo ket narugian iti naaprobaran nga ordinansa para iti pedestrianization daytoy idi napalabas a tawen agingga a napalubusan a maaaramat para iti panaglako dagiti babassit a negosyante a naapektaran iti agdama a pandemya.

Kinunana a babaen metlaeng iti nasao nga aktibidad iti Session Road ket naipaayan iti gundaway a makarekober dagiti napukawan ti pagbiagan kas kadagiti OFWs a nagsubli iti pagilian, dagiti naawanan ti pwesto iti merkado publiko ken kadagiti parke, dagiti grupo kadagiti nagduduma a barangay ti siudad, dagiti mannalon a nasurwan iti panagnegosyo ken dagiti sigud nga empleyado a nagbalin a negosyante kabayatan ti pandemya.

Inyunay-unayna a ti panakairikep ti Session Road ket mapakpakuyugan ti Executive Order ni Mayor Benjamin Magalong.

(ni Councilor Philian Louise Weygan-Allan, chair ti Committee on Market, Trade and Commerce and Agriculture iti Baguio City Council)

Mainaig iti nasao nga isyu, maipaspasidongen iti konsultasyon kas paset ti second reading iti lokal a konseho ti Baguio ti maisaksakad nga ordinansa a mangpabalin nga opisyal iti market encounter iti Session Road.

Kinuna ni Councilor Weygan-Allan a manarimaan metlaeng ti panag-survey dagitoy iti kapanunutan dagiti umili no paborda wenno saan iti nasao a gakat nga ordinansa.

Sigun kenkuana, nailanad iti gakat nga ordinansa a ti panakairikep to ti Session Road ket maidalan babaen iti Executive Order (EO) wenno tunggal mairikep ti kalsada ket adda ti maipaulog nga EO kas maitunos iti Local Government Code.

(ni Councilor Philian Louise Weygan-Allan, chair ti Committee on Market, Trade and Commerce and Agriculture iti Baguio City Council)

Innayonna nga iti gakat nga ordinansa ket masapul a temporaryo nga istruktura ti maaramat iti market encounter ken saan a maymaysa wenno agsisinukat dagiti agilako kadagitoy.