--Ads--

BAGUIO CITY – Nakastreken ti African swine fever (ASF) virus sadiay probinsia ti Kalinga.

Sigun kenni Ruben Dulagan, dadaulo ti Regulatory Division ti Department of Agriculture (DA) – Cordillera, nagpositibo iti ASF virus dagiti samples a naala kadagiti natay a taraken a baboy sadiay Kalinga a naipasidong iti lab test.

Nailista ti ground zero ti kaso ti ASF virus sadiay San Julian, Tabuk City, Kalinga a nakatayan ti 39 a taraken a baboy iti maysa a commercial piggery ken sadiay Lower Lubo, Tanudan, Kalinga.

Nupay kasta, kinuna ni Dr. Ofelia Ducayag, Veterinarian IV ti DA-Cordillera nga awan pay ti maisayangkat a culling kadagiti baboy iti apektado a lugar gaputa kasao da pay dagiti maseknan a residente sadiay.

– timek ni Dr. Ofelia Ducayag, Veterinarian IV ti DA-Cordillera

Kabayatanna, dinakamat met ni Dr. Leisley Duligen, Veterinarian III ti DA-Cordillera a mangitedda iti indemnification fund kadagiti apektado a backyard hog raisers iti Benguet ken Kalinga a nakalistaan ti positibo a kaso ti ASF.

Kinunana a mabayadan iti sag-P5,000 ti tunggal natay a baboy gapu iti ASF virus nupay 20 laeng a baboy ti mabayadan iti tunggal hog raiser ken dagiti laeng mabayadan ket dagiti baboy a 29 days agpangato.

Maipalagip a dumanonen iti nasurok 220 a baboy ti naipasidong iti culling sadiay Tuba ken La Trinidad iti probinsia ti Benguet idi napalabas a lawas gapu iti panagpositibo dagitoy iti ASF virus.