--Ads--
Atty. Anton Luis Arevalo Avila

BAGUIO CITY – Nagun-od ti maysa a taga-Baguio City ti maika-walo a pwesto iti 2019 Bar examinations.

Nagun-od ni Atty. Anton Luis Arevalo Avila manipud iti Saint Louis University – School of Law ti 87.58 rating iti umuna a panakipasetna iti nasao nga eksaminasyon.

Daytoy ket anak ni Atty. Edgar Avila, sigud a konsehal ti Baguio ken sigud a Dean ti SLU-School of Law.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, imbingay ni Atty. Anton Luis Arevalo Avila a dayaw ti makapasa iti Bar exams ken gasat ti makastrek iti top 10.

Sigun kenkuana, idi napalabas a lawas ket nagaramid wenno nagisananan daytoy ti plano no kasano nga akseptarenna no bumagsak daytoy iti eksaminasyon.

Personal a pinagyamananna met ti Dios, ti pamilyana, ti asawana, dagiti pagayamna, ti nagadalanna iti kina-abogado, dagiti nagbalinna a mannursurona ken amin a nakatulong iti panagballigina.

Imbingay ni Atty. Avila a saanna nga arapaap ti agbalin nga agbogado ngem nakarit daytoy nga agadal iti abogasya kalpasan a nakitana no kasano a nakatultulong ti amana nga abogado kadagiti agkasapulan a kailyan.

Sigun pay kenkuana, tarigagayna ti agserbi kadagiti agkasapulan nga umili iti siudad ti Baguio kas maysa a pribado nga abogado.

Kabayatanna, nalaus ti ragsak ken panagyaman ita ti pamilya Avila kasaruno ti panagbalin nga 8th placer ti anak dagitoy a ni Atty. Anton Luis Arevalo Avila iti 2019 Bar exams.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio kenni Atty. Edgar Avila, inladawanna a nasungbatan ti kararagda ken arigna a nangabakda iti lotto gapu iti nasao a resulta ti eksaminasyon nupay ninamnamadan a makapasa iti Bar exams ti anakna.

Imbingayna a working student, aktibo unay iti extra-curricular activities ken musikero ti anakna isut gapuna a pinanunotda a saan daytoy a nakatutuk iti law school.

Nupay kasta, kinunana a maiparbeng laeng ti naragpat ita ti anakna gaputa ingaed daytoy ti nag-adal iti kina-abogado ken nagsagana para iti eksaminasyon.

Dinakamatna nga iti makabulan nga eksaminasyon ket immakar ti pamilyada sadiay Manila kas panangipakitada iti moral ken spiritual support iti daytoy.

Mangnamnamada met a mangipaay iti ragsak ti napintas a damag iti baet ti agdama a pandemic gapu iti COVID-19.