--Ads--

BAGUIO CITY – Agsubsubli ti nalatak nga Awong Chi Gangsa wenno Call of a Thousand Gongs inton sumaruno a tawen a mangmarka iti silver anniversary ti Foundation Day ti Kalinga ken iti maikapat a Bodong Festival.

Sigun kenni Kalinga Governor Ferdinand Tubban, maiparbeng laeng a marambakan ti silver anniversary ti probinsiada babaen kadagiti espesyal nga aktibidad.

Kinunana a ti Awong Chi Gangsa ti mangitampok iti naisangsangayan ken napintas a kultura ti Kalinga.

Maipalagip nga iti Awong Chi Gangsa ket agarup sangaribo a gong-beaters manipud iti nagduduma a tribo sadiay Kalinga ti maurnong tapnu agtukarda para iti kappia ken panagkaykaysa.

Sigun pay kadagiti organizers para iti nasao a cultural performance, padayawan ti Awong Chi Gangsa 2020 dagiti babbai ti Kalinga ken ti dakkel nga akem dagitoy iti kagimongan ti probinsia nangruna ta dagitoy ket maresrespeto unay.

Kinuna ni Bishop Prudencio Andaya Jr., dadaulo ti organizing team a nasken a maipreserba ti napateg nga estado dagiti babbai sadiay Kalinga.

Agbalin nga espesyal a component ti Awong Chi Gangsa 2020 ti naawagan nga Agtu’n Chi Banga a pangiparangan dagiti babbai a mangisala kadagiti rinibribo a nagtutuon a banga.