--Ads--

BAGUIO CITY – Panggep ti lokal a gobyerno ti probinsia ti Kaling a mailista iti Guinness World Records ti ‘most gongs simultaneous played’ wenno kaaduan a gangsa a naggigiddan a napauni.

Babaen daytoy iti maangay a 2018 “Awong Chi Gangsa” wenno The Call of a Thousand Gongs kagiddan ti panangrambak ti Kalinga iti Bodong Festival inton Pebrero 14.

Sigun kenni Kalinga Governor Jocel Baac, puntiryada a maartapan ti 1,000 gongs nga inaramatda idi naiyusuat ti Awong Chi Gangsa kabayatan ti foundation day ti probinsia idi 2014.

Kinunana a dakkel a karit ti panangguyugoyda kadagiti umili sadiay para iti panangiruar dagitoy iti gangsada tapnu maaramat iti nasao nga aktibidad.

Innayonna a tapnu makastrekda iti Guinness World Records ket inayonda dagiti estudyante iti elementarya agingga kolehiyo para iti panakaay-ayam dagiti gangsa kagiddan ti panagsala dagitoy iti nainsigudan a sala ti Kalinga.

(credit to Bombo Tuguegarao)