--Ads--

BAGUIO CITY – Tinagibassit ti kapitan ti Barangay San Vicente, Baguio City ti reklamo kontra kenkuana gapu iti piggery daytoy sadiay Camp 7.

Immuna iti daytoy, nakaawat ti Bombo Radyo iti reklamo seknan iti nasao a piggery gapu iti maatap a kinabangsit daytoy ken ti masansan a panagpuor ti akinkukua a mangituntunda iti nangisit nga asuk nga agtuturong kadagiti babbalay.

Sigun kenni Punong Barangay Alfredo Cong-o, dimmalan iti umno a proseso ti pannakaipasdek ti babuyanna ken inaprobran daytoy ti opisina ti mayor.

Kinunana a masarakan ti nasao a piggery iti 200 a metro manipud kadagiti babbalay ken adda met laeng ti septic tank daytoy.

Inaklonna a kanayun nga adda ti asuk nga agtataud iti piggery gapu ta aglutluto daytoy iti kanen dagiti tarakenna a baboy.

Nupay kasta, kinunana a kayo ti ar-aramatenna a pangluto ken saan daytoy nga agpupuor iti plastik.

Kinarit pay ti kapitan dagiti mangirekreklamo iti nasao a piggery a personal dagitoy a makipatang kenkuana tapno malawlawagan ti nasao a pakaseknan.