--Ads--

BAGUIO CITY – Agpaut pay iti maysa ken kagudua a bulan ti panagngato ti kaso ti COVID-19 iti siudad ti Baguio.


Inwaragawag daytoy ni Mayor Benjamin Magalong kagiddan ti panangdakamatna nga addan ti Baguio iti maikapat a lawas iti panagngato ti kaso ti nasao a sakit.


Maipalagip a nangrugi idi Agosto 20 ti agdama a tawen ti panagngato ti kaso ti COVID-19 iti siudad a mapapati nga intunda ti panagserrek ditoy ti Delta variant.

Sigun iti mayor, babaen iti napartak a panagbakuna kadagiti umili ti siudad kontra iti COVID-19 ket saanen a bumayag ti panagngato ti nasao a sakit.

The number of tourists distination in Baguio City dwindled due to baguio city community quarantine. The announcement also left tourist spots in Bagiuo parks and public roads empty today sunday. Photo by Mau Victa/Rappler


Maibasar iti datus, 45 percent wenno nasurok 126,600 nga umili ti Baguio ti fully vaccinated manipud iti puntirya a mabakunaan a popolasyon ti siudad a dumanon ti 281, 000 tapnu maragpat ti 95 percent herd immunity.


Dinakamat ti mayor nga idi kanikadua ket nanayonanen ti 60 beds ti isolation facilities ti siudad ken manamnama a manayonan ti 100 beds ita a lawas.


Imbinglayna pay nga ikagkagumaan ti siudad a nayunan dagiti isolation beds nga aramaten dagiti umili a maipasidong iti quarantine.

Innayonna pay a manarimaanen ti panakaisimpa ti maysa a kadsaaran ti metlaeng ti panangisimpada iti maysa pay a kadsaaran ti sigud a Santo NiƱo Hospital nga agserserbi ita kas Baguio City Community Isolation Unit.