--Ads--

BAGUIO CITY – Nakomendaran ti Baguio City Fire Station gapu iti napintas nga implementasyonda iti Republic Act No. 9485 wenno ti Anti-Red Tape Act (ARTA) of 2007.

Sigun kenni Civil Service Commission (CSC) – Cordillera Regional Director Marilyn Taldo, naoserbaranda kabayatan ti ARTA Watch ti nasayaat a performance dagiti opisyales ken empleyado ti nasao nga opisina.

Kinunana a babaen daytoy iti inasayangkatda nga on-the-spot inspection kadagiti nagduduma nga opisina ken ahensiya ti gobierno ditoy rehion idi napalabas a tawen.

Sagudayen ti linteg a mapasayaat ti panakaipaay ti serbisyo ti gobyerno babaen iti panakaprebentar ti korapsion ken dagiti adu unay a proseso iti panakitransaksion iti gobyerno.

Ti ARTA Watch ket inisyatibo ti CSC kas panangsuportarda iti implementasyon ti ARTA ken ditoy nga inspeksionenda daigti frontline services ti nagduduma nga ahensia ken opisina ti gobyerno.

Sukimatenda ti panagtungpal dagiti opisyales ken empleyado dagiti nagduduma nga ahensia ken opisina ti gobyerno iti No Noon Break Policy ken dadduma pay.