--Ads--

BAGUIO CITY – Mabigbigbig ti dakkel a kontribusion ti siudad ti Baguio iti sektor ti edukasion ti pagilian ita a panawen ti pandemya.

Kasaruno daytoy ti panagbalin a pioneer ti siudad kadagiti nagduduma a programa tapno matulongan dagiti estudyante ken ubbing a sumango kadagiti karit nga ituntunda ti agdama a pandemya babaen iti Cordilleran Parents’ Academy nga inyuswat ti School’s Division Office ti Baguio a mangipapaay iti panagsanay, seminars, counselling ken edukasion para kadagiti nagannak.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo Baguio kenni Atty. Ronald Perez , presidente ti Federation of Parents Teachers Association (FPTA) ti Baguio City ken rehion Cordillera, kinunana nga ado dagiti components ti Parents’ Academy no sadino kaleppas laeng ti umuna a paset daytoy a napauluan iti “Caring for Carers: Parenting during Pandemic” a pinasetan ti ado a nagannak iti intero a rehion.

Kinunana a naipakaamo kadagiti nagannak ti umno a panangigiyada kadagiti ubbing iti new normal ti panagadal dagitoy kasta met ti panangimaneharda iti stress ken dadduma pay a karit iti panangisuroda kadagiti annakda.

Imbinglayna ti kinapudno a saan nga amin a nagannak ket adaan iti umno a kapabilidad a mangisuro kadagiti annakda a kas iti wagas dagiti mannursuro no adda dagiti ubbing iti pagadalan.

Ti nasao a proyekto ket inisyatibo ti SDO-Baguio a naadaptat kas maysa a regional project agingga nga inadaptar met ti nasional a gobierno.

Gapu iti daytoy, maipakammo metten iti nagduduma a lugar ti panangbukelda iti bukodda a Parents’ Academy a mangtutok iti mentalidad, emosional, social ken psychological a salun-at dagiti nagannak.

Kabayatana, mangnamnama FPTA- Baguio a mailatangan iti pondo ti Parents’ Academy tapno mapalawa pay ti proyekto nangruna ta naituding ti sabali manen a serye daytoy a mangtutok met iti panakasalwad dagiti ubbing manipud iti aniaman a kita ti panagabuso a pakaikonektaran dagiti nagannak dagitoy.

Inlawlawag ni Atty. Perez a maysa kadagiti ngumatngato a kaso ita a pandemya ti panagabuso kadagiti ubbing no sadino kadawyan pay nga iti ima ti mismo a nagannak wenno kabagyan dagitoy.

Innayonna a posible a maipatungpal ti proyekto inton sumaruno a tawen kalpasan a naitantan ita a bulan.

Kadagiti nagannak a makipaset iti daytoy, makikoordinarda laeng kadagiti PTA Officers ti pagadalan dagiti annakda wenno agturongda iti Facebook Page ti SDO-Baguio a pakabuyaan kadagiti seminars ken panagsanay maipapan iti nasao a pakaseknan.