--Ads--

BAGUIO CITY – Napirmaanen ti katulagan iti nagbaetan ti lokal a gobyerno ti Baguio ken ti British-Swedish pharmaceutical company AstraZeneca para iti panaggatang ti siudad iti COVID-19 vaccines a pagnumaran ti 190,000 nga indibidual.

Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, ti nasao a bilang ket katukad ti 70 percent iti puntiryada a popolasyon ti siudad a mabakunaan kontra iti COVID-19 ngem saan a karaman ditoy dagiti agtawen ti sangapulo ket pito nga agpababa.

Imbinglayna nga immuna nga inaprobaran ti AstraZeneca ti panansuplay daytoy iti vaccine doses nga umdas laeng para iti 50,000 a tattao ngem inaprobaranda metlaeng ti kiddawna a panakanayon ti alikasyon tapnu maakomodar ti 70 percent iti target population.

Kinunana a babaen iti daytoy ket maragpat ti siudad ti herd immunity kontra iti COVID-19.

Innayon pay ti Contact Tracing Czar a makisarsarita ita ti lokal a gobyerno ti Baguio kadagiti dadduma pay nga international pharmaceutical companies para iti kanayonan a bakuna nga agserbi a contingency reserve ti Baguio.