--Ads--

BAGUIO CITY – Nagpositibo manen iti COVID-19 ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong.

Daytoy ti maikadua a gundaway a nagpositibo iti COVID-19 ti mayor kalpasan ti immuna a panagsagabana iti daytoy idi Abril 2021 a nakariknaanna iti nakaro a sintomas.

Sigun kenkuana, nariknana ti saan unay a nakaro a sintomas idi rabii ti Sabado.

Gapu iti daytoy, ag-home isolation ti mayor agingga inton Sabado.

Inwaragawagna pay nga ituloyna ti agtrabaho iti baet a naka-quarantine daytoy babaen iti online.

Naituding nga idauluanna ti management committee meeting ti siudad inton Huwebes, Pebrero 3 tapnu isimpada ti planoda para iti nagduduma a pakaseknan ti siudad, pakairamanan ti panag-adu ti kaso ti COVID-19 gapu iti Omicron variant.