--Ads--

BAGUIO CITY – Agsagsaganan ti siudad ti Baguio kn probinsia ti Benguet para iti pannakipasetda iti tallo nga aldaw a Nationwide Bayanihan Bakunahan inton sumaruno a lawas.

Sigun kenni Baguio City Healtlh Services Office head Dra. Rowena Galpo, makitaripnongda kadagiti maseknan nga ahensia para iti strategic plan ti nasao nga aktibdidad.

Binigbigda metten ti tallo a mega ken 16 a community sites nga agserbi kas vaccination sites.

Kinunana a nakasaganan dagiti human resources ken logistics para iti nasao nga aktibidad.

Kabayatana, mangmanama met ti gobernador ti Benguet a ngummato ti vaccination rate ti probinsya kagiddan ti panakaisayangkat ti National Vaccination Drive.

Kinunana a puntiryada a mabakunaan ti agarop 80,000 nga indibidual iti amin a munisipyo tapno nalaklaka a magun-odda ti 70% ti eligible population a mabakunaan agingga inton Disiembre.

Dinakamatna a kaaduan amabakunaan iti Vaccination Drive dagiti umili ti La Trinidad a dumanon iti nasurok 22, 200, sarunuen ti nasurok 10,000 iti Itogon ken nasurok a 7,000 iti Buguias.

Innayona a ti nasao a bilang ket katukad ti 30% manipud iti 380-K a puntirya a populasyon ti Benguet a mabakunaan ita a tawen.

Kabayatanna, iti LISTT area a buklen ti La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba, ken Tublay ket mapunpuntirya ti 60,000 nga indibidual manipud iti amin a priority groups a mabakunaan iti national vaccination drive.