--Ads--

BAGUIO CITY – Nakikaykaysa ti siudad ti Baguio ken ti probinsia ti Benguet idi worldwide rosary idi rabii para iti pannakairarag ti pannnakarisot ti parikot iti coronavirus disease – 2019 (COVID-19).

Iti interbyu ti Bombo Radyo Baguio kenni Father Manny Flores, parish priest iti Baguio-Benguet, kinunana a daytoy ket maitunos iti kiddaw ni Pope Francis.

Dinakamatna a nakikaykaysa dagiti simbaan ken dagiti Katoliko iti luminos mystery idi kalman.

Nangegan met laeng ditoy Bombo Radyo-Baguio ken nabuya iti facebook live ti nasantuan a rosario.

Kabayatanna, impalagip manen ti nasao a padi ti temporario a pannakasuspindir ti pannakipaset ti publiko iti misa kadagiti Simbaan.

Inlawlawagna nga agtultuloy dagiti misa ngem nagbalin daytoy a pribado ken dagiti laeng papadi ti makipaspaset iti daytoy.

– Father Manny Flores, parish priest iti Baguio-Benguet

Inallukoyna dagiti Katoliko a makipaset kadagiti misa iti online kasta metten kadagiti TV ken radyo.

Innayonna pay nga agtaltalinaed a suspendido ti pannakaipatungpal ti kasar, bunyag ken dadduma pay nga aktibidad kadagiti simbaan tapno maliklikan ti coronavirus.

VC: FLORES [Father Manny Flores, parish priest iti Baguio-Benguet]