--Ads--

BAGUIO CITY – Naituding nga utangen ti lokal a gobierno ti Baguio City ti agarup P400-M para iti rehabilitasyon ti Burnham Park.

Imbinglay daytoy ni Mayor Benjamin Magalong kalpasan a nakompleto ti master plan daytoy.

Kinunana a malaksid iti panakapapintas ti nalatak a parke, mairaman metlaeng iti nasao a pondo ti panakapapintas ti athletic bowl ken wright park.

Dinakamatna nga impabiangdan iti Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TIEZA) ti nasao a gatad ngem impetteng ti TIEZA nga ipaayda laeng daytoy no naan-anay a mailukkat ti turismo ti Baguio City.

ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong

Kabayatanna, panggep ti lokal a gobyerno ti Baguio City nga ipasidong iti rehabilitasyon ti track and field ken swimming pool sadiay Athletic Bowl.

Sigun ken Mayor Benjamin Magalong, saan a pimmasa iti international standard dagiti nadakamat a pagay-ayaman rason a saan mabalin a maidiaya iti national ken international events.

Gapu iti daytoy, dinakamatna a mailatang ti P25-M agingga P30-M tapno naan-anay a mapapintas ken matarimaan ti nasao a pasilidad.

ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong

Inyunay-unay pay ni Mayor Magalong nga awan ti pakainaiganna iti pulitika dagiti amin a proyekto nga isaksakad ti lokal a gobyerno no di ket simbolo daytoy ti good governance.