--Ads--

BAGUIO CITY – Nainget itan ti panagsanay ti multi-titled ken marathoner a ni Marcelo Bautista manipud Baguio City para iti pannakipasetna iti ultra-marathon event sadiay Hawaii ita a tawen.

Kinunana nga ur-urayenna laengen ti “go signal” dagiti organiser ti aktibidad para iti panagturongna sadiay Hawaii.

Dinakamatna a paset ti panagsanayna ti panang-ulina kadagiti agdan sadiay Lourdes Grotto ken ti panagturongna iti nagduduma a nangangato a lugar ditoy siudad ti Baguio ken iti probinsia ti Benguet.

Kabayatanna, kinuna ni Marcelo a manipud iti ultra-marathon ket makisalip met daytoy iti triathlon isut gapuna nga agsansanay metten daytoy nga aglangoy ken agbisekleta.