--Ads--

BAGUIO CITY – Maatap a nagkettel iti bukodna a biyag ti maysa a balasang kalpasan a nagsinnubang dagitoy iti kaayan-ayatna ditoy siudad ti Baguio.

Ti babai ket agtawen iti duapulo ket tallo ken manager ti maysa a balay-paginuman.

Maibasar iti report, naaddaan iti saan a pinagkinaawatan ti babai ken ti nobyo daytoy agingga a pimmanaw ti lalaki iti uneg ti balay pagraragsakan.

Kalpasan ti sumagmamano a minuto ket nakita ti maysa a concerned citizen ti babai a nakadasay iti datar ken agkakapsot.

Idi asitganna daytoy ket nakitana ti maysa a baso ken supot a naglaon iti cyanide.

Dagusna met daytoy nga inruwar tapnu itarayna kuma iti ospital ngem idi makadanunda iti kalsada ket inyawat ti babai ti suicide letter daytoy sakbay a napugsatan iti anges.