--Ads--

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti panangsapul dagiti otoridad iti balasitang a mapukpukaw kalpasan a maatap a naiyanod iti Tuel River, iti deppaar ti Asin-Tuhok Bridge sadiay Tuel, Tublay, Benguet idi pay Sabado, July 31.

Nabigbig daytoy a ni Deserie Lagman Empleo, 14-anyos ken residente ti Bong-edan, Tuel, Tublay, Benguet.

Maibasar iti inisyal a report, agballasiw kuma ti balasitang ken ti kabsatna iti karayan ngem mapapati a naigalis ken naiyanod daytoy.

Naamuan a nalibeg ken napigsa ti panagayos ti danum iti karayan gapu iti agtultuloy a panagbayakabak ti napigsa a tudo iti lokalidad.

Iti agdama, adun a volunteers ti tumultulong iti search operation a dimmanonen iti maikapat nga aldaw.

Agkidkiddaw met ti pamilya ti balasitang iti tulong, nangruna iti pinansial tapnu adda ti maaramat a panggatang iti taraon ken dadduma a pagkasapulan tapnu masustinir ti search operation dagiti volunteers ken dagiti personnel ti PNP ken BFP.