--Ads--

BAGUIO CITY – Namnamaen ti Baguio City Police Office nga agtultuloy ti ‘Balik Alindog’ program a gannuat ti City Director nga addaan panggep nga ipangpangruna ti salun-at dagiti miyembro ti opisina dagitoy.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni PMaj. Harriet Bulcio, panakangiwat ti Baguio City Police Office, lima pulo a personnel a buklen ti 42 a lalaki ken 8 a babai ti participants iti nasao a programa kas maibasar iti assessment ti City Medical Unit.

Napili dagitoy babaen iti body mass index (BMI) nu sadino kasapulan a bawasanda ti more than 10 kilos iti kadagsen dagitoy babaen iti healthy diet ken daduma pay nga aktibidad.

Malaksid iti dayta, nainayon ti basketball ken volleyball kas maysa kadagiti aktibidad nu sadino maipatpatungpal laeng daytoy kalpasan ti duty hours dagiti personnel.

Panggep pay ti nasao a programa nga agbalin a physically fit dagiti participants babaen iti panangiwanawan iti BMI dagitoy tapno saan a mabaybay-an ken agsubli iti sigud ti panagbagbagi-da.

Impasigurado met ni PMaj. Bulcio nga agtultuloy ti panagtulong dagitoy kadagiti participants tapno magun-odda ti standard a body weight dagitoy.//Bombo Marinel Rodrigo