--Ads--

BAGUIO CITY – Nabigbigen ti bangkay ti lalaki a nasarakan sadiay Purok 1, Barangay Happy Hollow, Baguio City idi kanikadua.

Nupay kasta, nagkedked ti pamilyana a mangiwaragawag iti nagan daytoy ngem naamuan a ti nasao a bangkay ket 21-anyos, baro, saan a tubo ti siudad ti Baguio ken nagturong laeng daytoy ditoy siudad tapnu mangged iti ulitegna.

Sigun iti kasinsin ti biktima, naudi a nakitada daytoy idi December 24 idi nagpakada daytoy kadakuada nga agturong sadiay Barangay Crystal Cave tapnu sarungkaranna ti kabsatna.

Sinurot pay daytoy ti maysa a kasinsinda tapnu ipaayanda kuma iti pamasahe ngem saanna a nakamakam.

Maipalagip a kabayatan ti panag-urnong ti karpintero a ni Jerry Estilong iti pangsungrod manipud iti kakaykaywan nga asideg ti pagtaenganda idi nasay-opna manen ti naangot nga angin a nangitunda tapnu birukenna ti pagtataudan daytoy.

Nasarakanna laengen ti marunrunot a bangkay a nakasuot laeng iti pantalon.

Iti agdama ket awan pay ti desisyon ti pamilya ti baro no maipasidong pay daytoy iti otopsiya.