--Ads--
photo | BCPO Station 5

BAGUIO CITY – Im-imbestigaran ita ti pulisya ti pakabigbigan ti nangibati iti kaipaspasngay a maladaga a nasarakan a bangkay iti ruwar ti maysa a medical center sadiay Military Cut-Off, Baguio City idi kalman.

Maibasar iti report, naawat ti pulisya ti report mainaig iti nasarakan a babai a maladaga iti flower box iti mismo nga exit area ti nasao a pagagasan.

Nadanunan dagiti pulis ti nasao a maladaga a nabalkot ti gray a tuwalya a naikabil iti ice cream container iti abay ti maysa a paper bag.

Naiturong ti maladaga iti punerarya sakbay ti panakaipabendisyon ken panakaitabon daytoy.

Iyap-apela met ti pulisya ti panagreport kadakuada ti asinoman a makaipaay ti impormasyon mainaig iti nagannak ti nasao a maladaga.