--Ads--

BAGUIO CITY – Nasarakan ti bangkay ti maysa a baro iti uneg ti ab-abanganna a siled sadiay Alfonso Tabora Barangay, Baguio City idi kalman.

Ti nasao a lalaki ket agtawen iti sangapulo ket siyam, tubo ti Abra ken agab-abang iti nasao a lugar.

Maibasar iti report, saan a sungsungbatan ti nasao a baro ti tawag ti amana tapnu ilukatna kuma ti ridaw ti silidna.

Gapu iti daytoy, nagpatulong ti amana iti gwardiya ti pasdek ken sadiay a tinuktuk ti gwardiya ti ridaw ngem awan ti simmungsungbat.

Pwersado a linukatanda ti ridaw ken sadiay a nakitada ti nasao a baro a nakadasay iti datar ken iti panagresponde ti pulisya ken ti Crime Lab ket naduktalan a saan nga agang-anges ken timmangken ti nasao a baro.

Iti inisyal nga imbestigasyon ti pulisya, naamuan a pimmusay ti baro babaen iti carbon monoxide poisoning wenno suffocation.

Naamuan a nasarakanda ti uging iti uneg ti siled a mapapati nga inaramat ti nasao a baro babaen iti panangpuorna iti daytoy.

Naituding met a maiyawid sadiay Abra ti nasao a bangkay.