--Ads--

BAGUIO CITY – Agtaltalinaed nga isolated ti maysa kadagiti barangay ti munisipyo ti Pasil sadiay probinsya ti Kalinga sipud dimmalapos ti bagyo a Lawin idi napalabas a tawen.

Kinuna ni Mayor Chao-ig Malannag nga agtaltalinaed nga isolated ti barangay Colayo gaputa saan pay laeng a natartarimaan ti limapulo ket uppat a nagregaay a kalsada sadiay.

Segun kenkuana, saanda pay laeng a matarimaan ken madalusan ti Balatoc-Colayo road a paturong iti nasao a barangay gapu iti kinakurang ti pondo.

Gapu iti daytoy, namnamaenna nga ikonsidera ti maseknan a national office ti kidkiddawenda a pondo para iti panakatarimaan dagiti kalsada iti nasao a barangay.

Dinakamatna a naisumitirda metten ti validated cost of damage a namnamaenda nga ikonsidera ti maseknan a national office.

Innayunna a nupay walopulo a porsiento a paset ti Pasil ti naipasidongen iti rehabilitasyon ket kasapulanda latta ti pondo para iti panakatarimaan dagiti kalkalsada sadiay.

Naamuan nga idi laeng napalabas a lawas ket kaisubsubli ti kuryente iti nasao a lugar.