--Ads--

BAGUIO CITY – Inaklon ti grupo dagiti mannalon iti Benguet ti maatap a baru nga modus iti smuggling kadagiti nateng iti pagilian.

Iti interview ti Bombo radyo Cauayan, imbinglay ni Agot Balanoy, manager ti hi-land farmers cooperative, ti naawatna nga impormasyon nu sadinno adda dagiti carrot a maiyak-akar iti dadakkel nga box wenno karton nga awanan ti marka ken maipatpatulod kadagiti business establishments nga agor-order ti carrots kas kadagiti restaurants rason a saan nga dumalan kadagiti merkado ken saan a makumpiskar.

Sigun kenkuana, indanondan iti Department of Agriculture (DA) ti baru nga modus iti panakai-dispose dagiti smuggled carrots ngem awan pay ti aksionda ngem impasiguradona a nakasaganada a makintinnulong nu adda ti maipatungpal nga imbestigasyon.

photo – PIA Benguet -FB

Kinunana pay a malaksid iti parikotda iti smuggling ket awan ti mai-gatang ita ti publiko rason a nabuntog ti demand kas maibasar metlaeng iti naawatna nga impormasyon.

Iti agdama ket adda iti 50% ti saan a magatgatanga produkto dagiti mannalon iti probinsia ti Benguet ken katukad daytoy ti agarup P3-M a lugida tunggal aldaw.

Agtalek met daytoy a tutukan ti sumaruno nga administrasyon ti sektor ti agrikultura gaputa kakaasi dagiti mannalon.

Umap-apela pay daytoy kadagiti consumers nga ipangrunada ti produkto dagiti Pilipo tapnu saan a mapukawan ti pagbiagan dagiti mannalon ken saan metlaeng dagitoy a mapukawan ti namnama nga agmula.

Kidkiddawenna met kadagiti nangabak a kandidato iti eleksion nga aramidenda ti inkarida idi panawen ti panagkakampanya a tumulong kadagiti mannalon.