--Ads--

BAGUIO CITY – Ibalballaag ti pulisya ti baro a modus dagiti agab-abang iti lugan ditoy lokalidad.

Sigun iti pulisya, idi kalman ket nagreklamo kadakuada maysa a driber kalpasan nga inallilaw daytoy ti maysa a caller a nagpamarang iti nagan a Peter Rey.

Inawagan ti nasao a caller ti amo ti biktima a nangkuna nga agabang daytoy iti lugan nga aramatenda nga agpasyar ditoy siudad ken kinunana nga agsarakda sadiay Bonifacio St.

Nupay kasta, saan a nagparang ti nasao a caller ngem ketdi, inawaganna manen ti biktima ken kiniddawna nga agturong ti nasao a biktima sadiay Abanao St. tapnu kitaen daytoy ti asawana.

Saan manen a nagparang ti nasao nga indibidwal isut gapuna nga inawagan ti biktima ti caller ken ditoy met a kiniddaw ti caller ti panang-load ti nasao a biktima iti numero ti selponna tapnu tawaganna ti asawana.

Dagus met a nagbirok iti loading station ti biktima a driver ken ditoy a kinuna ti caller a daytoy ti mangkasarita iti agilaklako iti load tapnu daytoy ti mangibasa iti numerona.

Nupay kasta, 14 a nagduduma a numero ti inpa-load ti caller nga addaan pakabuklan a gatad a P9,500 a kapilitan a binayadan ti biktima a driber.