--Ads--

BAGUIO CITY – Malamlamayan ita ti bangkay ti maysa a baro kalpasan a pimmusay idi nalmes gapu iti napeggas nga ayos ti danum iti Lower Agno River sadiay Suyo, Tinongdan, Itogon, Benguet idi kanikadua.

Nabigbig daytoy a ni Jefferson Cabson Nangis, 26-anyos ken residente ti Petican, Tinongdan, Itogon, Benguet.

Maibasar iti report, ibumbunag ti biktima ken dagiti siyam a kakaduana ti darat babaen iti tram line paturong iti bangir a paset ti karayan.

Kalpasanna ket tinalian ti biktima ti siketna ken inkabitna daytoy iti tram line sakbay a rinugianna a nagballasiw iti karayan.

Nupay kasta, inguyod ti napegges nga ayos ti karayan ti baro agingga a nalmes daytoy.

Narekober ti bangkay babaen kadagiti kakadua daytoy.