--Ads--

BAGUIO CITY – Napadayawan ni Benguet Cong. Eric Go Yap kas Honorary Congressman of the Year iti kaleppas a Nation Builders and Mosliv Awards Night.

Daytoyen ti maika-tallo a gundaway a nagun-od ni Cong. Yap ti nasao a pammadayaw.

Sigun kenni Yap, magagaran daytoy iti panagbalbaliw nu sadino panggepna nga idanon iti tunggal sangkabalayan.

Impeksana ti panagyamanna kagiddan ti panangipaganetgetna iti saan nga agkupas a panagkumitna nga agserbi iti umili ti Benguet a buyogan ti passion ken dedikasyon daytoy.

Impaganetgetna pay ti kinapateg ti panagtitinnulong para iti positibo a panagbalbaliw ken inkari-na ti panangpatalinaed iti natibker a pananggun-od iti progreso ken panagdur-as iti probinsiya.

Malaksid iti panangipila kadagiti house bills, sumagmamano kadagiti naaramidan ni Cong. Yap ket panangipaay iti livelihood programs, ken policies on agriculture and infrastructure development iti probinsiya.

Ti Nation Builders & Mosliv Awards nga inorganisa ti Sustainability Standards Inc. ket panggepna a pagkaykaysaen dagiti Pilipino tapno makipaset iti sangalubongan a panakidangadang nga agturong iti pannakagun-od ti United Nations Sustainable Development Goals para iti climate-neutral society iti sumarsaruno a dekada.//Bombo Marinel Rodrigo