--Ads--

BAGUIO CITY – Pinagyamanan ti Burnham Park Bicycle Association ti lokal a gobierno ti Baguio gapu iti panaglukat ti turismo ditoy siudad.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, imbinglay ni Sergio Baguitan, miembro ti nasao a grupo nga in-inot a makasubsubot dagiti bike concessionaires manipud iti agarup makatawen a panakalugida manipud naisardeng ti operasyonda gapu iti agdama a pandemya.

Dinakamatna nga 80% ti panagsayaat ti negosyoda manipud nailaylayon ti panaglukat ti turismo ditoy siudad kagiddan ti panaglukay dagiti nainget a restrictions.

Nupay saan nga agpapada ti abang dagiti bisekleta iti biking area, inlawlawagna a naaprobaran dagiti nasao nga abang babaen iti lokal a konseho ti Baguio.

Innayonna nga ipaspasiguradoda met iti biking area a masursurot dagiti pagaladan ti siudad kontra iti COVID-19 kas iti panangikalikagumda iti panagsuot iti facemask dagiti agbisbisekleta sadiay.