--Ads--

KALINGA PROVINCE – Manamnama a manayonan pay ti bilang dagiti estudyante nga agnumar iti educational assistance para iti school year 2024-2025 manipud iti provincial government idiay Kalinga.

Daytoy nga addang ket tapno masuportaran ti panagadal dagiti estudyante iti intero a probinsiya ti Kalinga.

Pakabuklan a 10,029 nga estudyante ti benepisyaryo iti nasao a programa a buklen ti Grade 11 ken Grade 12 manipud iti nagduduma a municipyo ti Kalinga.

Panggep daytoy a mapalag-an ti daduma pay a pinansiyal a pakadagsenan dagiti estudyante ken pamilya-da, kasta met a mapagtalinaed ti pannakagun-odda iti edukasyon.

Kabayatanna, kinuna ni Governor James Edduba nga iti nasao a programa ket maipangpangruna dagiti indigent wenno marigrigat nga estudyante.//Bombo Jerwin Aquino