--Ads--


BAGUIO CITY – Nadangran ti maysa a Board Member ti District 1-Kalinga ken dua pay a kakaduana kalpasan a naaksidente ti nagluganda a kotse sadiay Chalchalig, Ableg, Pasil, Kalinga idi kalman.

Nabigbig daytoy a ni Atty. Shirlynne Dasayon Alunday, 34 anyos bayat a dagiti dua pay a kakaduana ket da Ryan Paligan Amangan, 30 anyos, driver ti kotse ken ni Levie Paganao Jurado, bin-ig a residente ti Bulanao, Tabuk, Kalinga.

Maibasar iti report ti pulisya, imanmaneho ni Ryan Amangan ti kotse ni Atty. Alunday nga addaan plaka nga UIU 439 iti deppaar ti Kalinga-Abra Road manipud Tabuk City a paturong iti Balbalasang, Balbalan.

Nupay kasta, killaat a pimmartak daytoy ken saanen a nakontrol ti driver ti nasao a kotse a nangitunda tapnu matnag ti lugan iti rangkis nga addaan kauneg nga agarup nasurok 25 a metro.

Naitaray dagiti tallo a pasahero iti Kalinga Provincial Hospital gapu iti nasagrap dagitoy a dunor.