--Ads--

BAGUIO CITY – Personal nga inwaras ni Benguet Congressman Eric Yap ti pakabuklan a P147-K a cash incentives kadagiti 60 nga athleta ken coaches ti Benguet a nakagund-od ti medalya iti kalkalpas a Philippine National Games ken Batang Pinoy idi napalabas a tawen.

Sigun kenni Congressman Yap daytoy ket panangbigbig ken panagyaman iti dedikasyon dagiti atleta nangibagi iti probinsya ti Benguet iti national games.

Nakaawat ti sag-P5,000 dagiti athleta a nakagun-od ti gold medal; sag-P2,000 ti naipaay kadagiti athleta a nakagun-od ti silver medal ken sag-P1,000 dagiti athleta a nakagun-od ti bronze medal.

Malaksid iti dayta nakaawat met ti sag-P2,000 dagiti coaches.

Impeksa met ni coach Karn Jariya Amado ti panagyamanna iti dakel a suporta ni Congressman Yap ken ti probinsya ti Benguet kadagiti atleta.

Nagyaman pay daytoy iti dakel a tulongna kadagiti atleta bayat ti national games gapu ta napasaranda dagiti sumagmamano a karit bayat ti panakisalip dagitoy.

Mangnamnama met daytoy a manayunan pay dagiti athleta iti Benguet tapno ngumato pay ti standing ti probinsya iti pagilyan.//Mae Bagsang