--Ads--

BAGUIO CITY – Impetteng ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga awan ti maris pulitika iti panangdutokna kenni ACT-CIS Partylist Representative Eric Go Yap kas caretaker-congressman ti Benguet Province.

Sigun kenkuana, kinunsultana ti pamilya daydi Benguet Representative Nestor Fongwan Sr. ken kadagiti tallo a kongresista ti Cordillera Region sakbay a nagdesisyon iti panangdutokna kenni Yap.

Imbingayna a saan a tinubngar dagiti tallo a kongresista ti singasingna a panangdutukna kenni Yap kas temporaryo a mangibagi iti Benguet sadiay Kamara.

– timek ni ni House Speaker Alan Peter Cayetano

Inlawlawagna a saanna a kayat a mamarisan iti pulitika ti desisyonna nangruna ta saanna a kayat a maakusaran nga adda ti pabpaboranna no adda man ti maisayangkat nga special elections.

Impeksa pay ni Cayetano ti tarigagayna a maituloy ti napintas a serbisyo ti napanawan nga opisina daydi Rep. Fongwan para iti panakapasayaat ken panakapadur-as ti Benguet.

Kabayatanna, impasiguradona a silulukat ti Kamara iti kiddaw dagiti opisyales ti Benguet a maisayangkat ti special election.

– timek ni House Speaker Alan Peter Cayetano

Nupay kasta, inaklonna nga agdepende daytoy no maaprobaran ti nasao a kiddaw sadiay Kongreso.

Naituding a sumarungkar ni Yap sadiay Benguet inton sumaruno a lawas tapno makitaripnong kadagiti stakeholders ken kadagiti umili.