--Ads--

BAGUIO CITY – Pormal a maiyusuat inton rabii ti Christmas Lights and Sounds Show sadiay Malcolm Square ditoy siudad ti Baguio.

Sigun kenni Councilor Elmer Datuin, marugian ti programa iti 3:30 ti malem ngem mapasilawan dagiti dekorasyon iti 6:30 ti rabii kagiddan ti panagrugi ti nasao a show.

Tampok iti Christmas Lights and Sounds Show dagiti naimuntar nga steel bars a naisukog iti teddy bear, dolphin ken giraffe a napuliputan iti dancing Christmas lights nga addaan nagduduma a maris ken arigna agsalsala dagitoy kagiddan ti panakaitukar dagiti kanta.

Addaan pay daytoy iti stage a nadekorasyonan iti belen a mabalin a pagpabuyaan dagiti choir.

Kinuna ni Datuin a maysa daytoy kadagiti ‘best attraction’ ti Christmas in Baguio nga agserbi a linglingay dagiti umili ti siudad ken dagiti kabangibang a munisipyo iti Benguet.

Dinakamatna a manipud inton rabii agingga iti umuna a lawas ti Enero ti sumaruno a tawen ti nasao a pabuya, manipud 6:30 agingga 9:30 ti rabii ken agpaut ti maysa a pabuya iti 25 minutes iti tunggal oras.

Panggepda met a tunggal weekends ket adda dagiti choirs nga agpabuya iti naimuntar nga stage sadiay.

Kinunana a dagiti interesado nga agpabuya ket mabalinda nga agparehistro iti opisinana sadiay City Hall wenno iti City Tourism Office.

Kabayatanna, umap-apela ti lokal a gobyerno ti siudad ti Baguio kadagiti tattao nga addaan panggep a mangdadael iti panakarambak ti Paskua ditoy lokalidad tapnu saanda a patuloyen ti planoda.

Dinakamat ni Datuin nga addan ti nangipangta nga uramen wenno puoranna manen ti Giant Christmas Tree ti siudad a maipaspasdek sadiay Rose Garden.

Kinunana nga inreportdan iti pulisya ti nasao a banag nangruna ta addan dagiti mangipangpangta a dadaelenda dagiti dekorasyon ti siudad para iti panakarambak ti Paskua.

Inyapelana ti panakaipaay ti gundaway wenno oportunidad kadagiti umili tapnu ragragsakenda met ti Paskua.