--Ads--

Kinumpirmar ni Baguio City Congressman Mark Go a maysa daytoy a saan a pabor iti panakaibasa ti Absolute Divorce Bill iti pagilian a Pilipinas.

Sigun kenni Congressman Go, ti desisyonna ket nakabase iti tallo a fundamental reasons.

Umuna, ti kasapulan a panangprotektar iti kinasanto ti maysa a pamilya; maikadua ket ti potensial a mangpasayaat kadagiti agdama a legal frameworks; ken maikatallo ket ti kinapateg ti panangpalawa kadagiti social services a nairanta a mangisalakan iti pimmalya a panag-asawa.

Kinuna ni Go a nasken a masalakniban ti kinasanto ti maysa a panagassawa gapu ta daytoy ti pundasyon ti maysa a pamilya ken daytoy metlaeng ti “bedrock” ti maysa a komunidad.

Innayon pay ti kongresista a dagiti annak ti agbalin a biktima ken agsagaba iti epekto ti diborsio nangruna ket maibasar iti panagadal, dagiti annak manipud iti broken family ket kadawyan a makapaspasar iti mental problem kasta met iti social, emotional ken psychological challenge.//Bombo Mera Pacpacan