--Ads--

[photo credit to the owner]

BAGUIO CITY – Maiproproseson dagiti kaskenan a dokumento para iti panakaiyawid ti bangkay ti maysa manen a Cordilleran Special Action Force trooper a napasag iti agtultuloy a rinnupak sadiay Marawi City.

Segun kenni PSupt. Mario Mayam-es Jr., commander ng 2nd Battalion Special Action Force, adda ita sadiay Iligan City ti bangkay ni PO1 Moises Kimayong ken manamnama a maisangpet daytoy ken ti dua pay a pimmusay a kameng ti militar sadiay Villamor Airbase inton bigat.

Kinunana a maipatungpal met laeng ti maysa nga aldaw a vigil iti SAF headquarters sadiay Bicutan, Taguig sakbay a maiyawid ti bangkay ni Kimayong sadiay Lagawe, Ifugao.

Dinakamatna a nag-cross training ni Kimayong kas scout ranger iti Philippine Army ken naipatulodda sadiay Marawi City para iti test mission sakbay ti umadani a graduation dagitoy.

Naamuan a bagkatenna kuma ti napaltogan a kadwana idi pinaltogan daytoy ti sniper ti Maute local terror group.

Ni Kimayong ket agtawen iti duapulo ket walo, ken addaan iti fiancee.

Maipalagip a pimmusay met laeng iti agtultuloy a rinnupak sadiay Marawi City ni SAF trooper PO3 Alexis Mangaldan a tubo ti Bangued, Abra kalpasan a pinaltogan ti sniper.