--Ads--

Dagiti kaigorotan nga nabati ditoy China ket napigsa da pay lang.

Nasalun-at da pay laeng ta adda pay met makan ken ikarigatan da mangpapigsa bagi ken nakem da.

Ti support system da a kas maysa nga pamilya uray pay agiinadayo da ket natalged pay laeng.

Dagiti nagsubli nagapu Pilipinas ket madama nga self quarantine da.

Dagiti agisursuro skwelaan ket naragsak da nga ag remote wenno online teaching.

Dagiti agtratrabaho balay ket saan da pay nga makaruar nga agholiday tapno masalakniban bagi da.

Adda met sumagmamano nga saan makatrabaho ta safety precautions.

Adda met ti sumagmamano nga mangkayat agawid ta pangur-urayan da nga agrugi ti trabaho da.

Uray man kastoy ti sitwasyon mi ditoy, makita mi ti dakkel nga panangisakit ti communidad kania mi.

Adda man ti buteng mi ngem ammo mi met nga saan kami nga mabaybay-an.

Adda dagiti maiparit nga aramiden ngem naragsak kami met nga mangtungpal ta ammo mi nga pagsayaatan mi amin dagitoy.

Dawaten mi ngarud ti agtultuloy nga pannakaawat dagiti pamilya mi dita Pilipinas ken agtultuloy nga kararag tayo para iti maysa ken maysa.

Dawat mi nga agkaykaysa tayo labanen daytoy nga sitwasyon.

Matago tago tako am-in