--Ads--

BAGUIO CITY – Nakanselar ti COVID-19 Vaccination Drive ti Benguet General Hospital agingga inton Enero 25.

Kinuna ti ospital a gapu daytoy iti ngumatngato a bilang ti COVID-19 patients sadiay.

Inlawlawagda a babaen iti panakakanselar ti nasao nga aktibidad ket masalwadan dagiti nabatbati a health personnel ti non-Covid ken Covid-19 patient care sadiay.

Gapu iti daytoy, maibalbalakad nga agturong iti BSU gym, BSU Centennial Park ken CHDG Hospital, partikular dagiti indibidual a naka-schedule sadiay BeGH inton Enero 25 para maikadua a dose ti bakuna.

Agtultuloy met nga iyap-apela ti ospital ti panagtalinaed dagiti umili a natalged babaen iti panagsuot ti facemask, panangipatungpal ti regular handwashing ken physical distancing.