--Ads--

BAGUIO CITY – Dumanon iti 20 percent iti vegetable industry iti Benguet ken kabangibang a probinsia ti naapektaran wenno nakapasar ti dadael iti mula gapu iti panagdalapos ti bagyo a Maring iti amianan a Luzon, pakairamanan ti Cordillera Region.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, imbinglay ni Agot Balanoy, general manager ti maysa a kooperatiba dagiti mannalon a nangisayangkatda ti survey ken rimwar nga agarup 30 percent kadagiti kaimulmula a nateng ti nadadael gaputa saan a nakalasat dagitoy iti napigsa nga angin ken tudo nangruna kadagiti nangato a paset ti Benguet.

Dumanon met iti agarup 10 percent kadagiti nagramoten a mula a natnateng ti nadadael gaputa nabaelan dagitoy a nalasatan ti bagyo.

Kinunana a kangrunaan a naapektaran ti bagyo a Maring ket dagiti mula a nateng, sabong ken strawberries iti Swamp Area sadiay La Trinidad gapu iti panaglayos sadiay.

Dinakamatna a dagus a sinukatan dagiti mannalon dagiti nadadael a mula dagitoy isut gapuna a saan a maapektaran ti suplay ti nateng nangruna iti peak season wenno inton Disyembre.

– ni Agot Balanoy, general manager ti maysa a kooperatiba dagiti mannalon iti lokalidad

Kagiddan iti daytoy, imbalakad ni Balanoy ti panagreport iti barangay dagiti mannalon a nadadaelan ti mula tapnu maireport met agingga iti Department of Agriculture-Cordillera.

Kinunana a nasken nga anusan latta dagiti mannalon nga aguray apaman nga agreport dagitoy nangruna ta adda ti regular a programa ti ahensia a panagtulong kadagiti mannalon no adda ti mapasamak a kalamidad.