--Ads--

BAGUIO CITY – Manamnama a mailukat dagiti dadduma pay a tourist destination sadiay Sagada Mt. province kadagiti sumarsaruno nga aldaw.

Sigun kenni Municipal Tourism Officer Maria Theresa Abad, daytoy ket gapu iti sumaysayaat a kasasaad ti nasao a munisipyo seknan iti Covid-19 ken ti umad-adu a bilang dagiti lokal ken gangganaet a turista nga agturturong sadiay.

Kinunana a sumarsaranta ita ti turismo ti sagada sipud pay napalukayan dagiti restrksiyon seknan iti pandemya.

Innayonna a saan laeng a dagiti lokal a turista ti agturturong sadiay no di ket uray dagiti foreign tourists.

Maipalagip a nailukat metten ti caving activity iti nasao a lugar Sagada a pakairamanan ti Sumaging Cave, Lumiang ken Balangagan cave.

Karaman kadagiti turturongen sadiay dagiti turista ti Marlboro Blue Soil ken Ampacao mountain.