--Ads--

BAGUIO CITY- Kidkiddawen ti Baguio City Council ti dagus a panang-aksyon ti Land Transportation Office (LTFRB)-Cordillera iti pakaseknan ti transport sector iti rehiyon.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Councilor Benny Bomogao, dadaulo ti Committee on Transportation, supsuportaran ti konseho ti kiddaw ti transport group a temporaryo a maipangato ti minimum a plete gapu iti nangina unay a presyo ti petrolyo.

Impeksa ti opisyal a makipagrikna dagitoy iti dakkel a gastos dagiti drivers iti operasyon ken ti bassit a mabatbati a koleksyon dagitoy.

Dinakamatna a nabayagen a nangisumiter ti Baguio City Council ti surat iti Regional Office ti LTFRB ngem agingga ita ket awan pay ti aksyon ti nasao nga ahensia.

Gapu iti daytoy, impetteng ni Bomogao nga ilungalongda manen ti kiddaw a pannakaipangato ti plete tapno madagdag ti ahensia nangruna ta kasapulan ita ti dagus nga aksyon.

Binigbigna met ti Libreng Sakay ken ayuda nga ipapaay ti LTFRB ngem para kenkuana ket saan nga umdas daytoy gaputa saan nga amin a drivers ken operators ket agnumar iti nasao a programa.

Kabayatanna, kidkiddawen ni Bomogao ti agtultuloy a panagpasada dagiti drivers iti baet ti nangina a presyo ti krudo ken gasolina gaputa kasapulan ti publiko ti serbisyo dagitoy.

Insingasingna kadagiti drivers ken operators a mangikabil dagitoy iti Tip box wenno donation box iti uneg ti lugan gaputa adda ti ordinansa ti siudad a mangipalpalubos iti daytoy.

Inlawlawagna a ti Tip box ket boluntaryo laeng nu sadino para daytoy kadagiti pasahero a naayat a mangikabil iti aniaman a banag kas tulong kadagiti drivers.

Inyunay-unay pay ni Bomogao a maiyaplikar laeng daytoy agingga nga awan ti aksyon ti maseknan nga ahensiya iti kiddaw a pannakaipangato ti plete.