--Ads--

BAGUIO CITY – Ad-adalen dagiti opisyales ti Ifugao ken Department of Health (DOH) Cordillera nu kasanu a mapapartak ti panakaileppas ti kontrobersiyal nga Ifugao General Hospital sadiay Poblacion North, Lagawe, Ifugao.

Segun kenni Governor Pedro Mayam-o, nagtaripnongdan kenni DOH regional director Lakshmi Legaspi maipapan iti nasao a proyekto a napondoan iti sidong ti DOH, manun a tawen ti napalabas.

Kinunana nga ingetanda met ti panagbantay iti panakaibangon ti nasao nga ospital a naudi a napondo iti P68-M.

Maipalagip nga idi 2003 ket nasuspendir ti panakaibangon ti nasao nga ospital gapu iti panakaibutaktak ti sumagmamano nga anomalya ken iti panakaisumitir ti online petition kontra iti nasao a trabaho, ken agingga ita ket saan daytoy a nailepleppas.

Karaman kadagiti alegasyon ket ti maatap a panagbaybay-a ti kontraktor ken ti gobyerno gapu iti saanda a panangsurot iti engineering protocols a nangitunda iti panagduadua ti publiko iti kinatalged ti istruktura.

Malaksid iti daytoy ket naakusaran pay ti DOH a nagbaybay-a iti proseso ti panakagatang dagiti materyales gaputa dagiti naaramat iti patrabaho ket substandard materials, malaksid pay a saan nga umno ti panakaimuntar dagiti kagawaan sadiay.

————– Filipino translation ———-
BAGUIO CITY – Pinag-aaralan ng mga opisyal ng Ifugao at Department of Health (DOH) Cordillera kung papaano mapapabilis ang pagpapatayo sa kontrobersiyal na Ifugao General Hospital sa Poblacion North, Lagawe, Ifugao.

Ayon kay Governor Pedro Mayam-o, nagpulong na sila ni DOH regional director Lakshmi Legaspi kaugnay sa nasabing proyekto na napondohan sa ilalim ng DOH, ilang taon na ang nakakaraan.

Sinabi niya na hihigpitan din nila ang pagbabantay sa pagpapatayo ng nasabing ospital na huling pinondohan ng P68-M.

Magugunitang noong 2003 ay nasuspendi ang pagpapatayo sa nasabing ospital matapos mabunyag ang ilang anomalya at naisumiti din ang online petition laban sa nasabing patrabaho, at hanggang ngayon ay hindi pa natatapos.

Kabilang sa mga alegasyon ang umano’y pagpapabaya ng kontraktor at ng pamahalaan dahil sa hindi nila pagsunod sa engineering protocols na nagdulot ng pag-aalinlangan ng publiko sa seguridad sa istruktura.

Maliban dito ay naakusahan din ang DOH na nagpabaya sa proseso sa pagbili ng mga materyales dahil ang mga nagamit sa patrabaho ay substandard materials, maliban pa sa hindi tama ang paglalagay sa mga kagamitan doon.