--Ads--

BAGUIO CITY -Linalawlawagan ti maysa a transport group a saan a pudno ti agwarwaras a damag a napatgan ti P11 a plete kadagiti public utility vehicles ditoy Cordillera.

Iti panakaiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Pat Evangelista, dadaulo ti transport group iti Cordillera ken Region 1, ur-urayenda pailaeng ti desision ti nasional a gobierno seknan iti P12 a kiddaw a plete dagiti drivers ken operators gapu iti panagngato ti presio ti produkto a petrolyo.

Impettengna a nagduduma ti pagkasapulan dagiti drivers ken operators ngem impaganetgetna a saan a rumbeng nga ipangatoda latta ti plete nga awan ti pammalubos ti LTFRB.

Inaklon ni Evangelista nga adda ti grupo, assosasion, constituent ken barangay council a nagsasarita nga iyemplementarda ti panagngato ti plete kadagiti parapasahero a lugan iti masakupanda a lugar ngem binagaannan dagitoy isut gapuna a naipasardeng.

Gapu iti daytoy, kidkiddawenna ti koordinasion dagiti pasahero nga iumanda a dagus kadagiti maseknan nga ahensia ti gobierno no adda ti maobserbaranda a drivers nga agsingsinger ti plete a nasursurok pay ngem iti nailanad iti fare matrix.

Kabayatanna, mangnamnama met ni Evangelista nga ipaayen ti gobierno ti P1-B a subsidia dagiti drivers ken operators ti public utility vehicle.

Impaganetgetna a nupay saan nga umdas daytoy a mangsuposop iti nagbalin a lugi dagiti drivers ngem dakkel latta a tulong ti P1,000 agingga P500 a subsidia a maiyawat iti tunggal drivers ken operators.