--Ads--

BAGUIO CITY- Dumanonen iti P14.6-M ti danyos iti sektor ti agrikultura sadiay Banaue, Ifugao kalpasan a dimmalapos ti napigsa a tudo a nangitunda iti panaglayos ken panagreggaay idi Hulyo 7.

Sigun iti Department of Agriculture, 684 a mannalon ken 198 nga ektarya ti kalawana a daga ti naapektaran iti nasao a kalamidad.

Gapu iti daytoy, dumanon iti 728 a metrics tons ti napukaw iti produksyon ti agricultural products.

Kangrunaan a nadadael a mula ti pagay ken high-value crops.

Manarimaan ita ti assessment nga ipatpatungpal ti Department of Agriculture seknan ti danyos a nailista iti sektor ti agri-fisheries.

Impanamnama met ti ahensiya a mangipaay dagitoy ti semelya ti pagay, mais ken assorted vegetables kasta metten ti agas ken biologics para kadagiti livestock ken poultry a naapektaran iti nasao a kalamidad.

Maidiya met kadagiti apektado a mannalon ti loan assistance babaen iti Agricultural Credit Policy Council’s Survival and Recovery (SURE) program bayat nga adda met ti pundo manipud iti Philippine Crop Insurance Corporation a maipaay kadagiti maseknan tapno masupusupan ti nagbalin a pukaw dagitoy.

Immunan a nangipaay ti Department of Social Welfare and Development Office ti 1,500 a food packs nga aggatad iti nasurok P900,000 para kadagiti 500 nga apektado a pamilya a bukbuklen ti 1,500 a pamilya.

Nangipaluspos pay ti ahensiya iti P2-M nu sadino naiyawat ti sag-P5,000 a financial assistance kadagiti 395 a pamilya nga agtagikua kadagiti partially damaged a balay, P10,000 iti maysa a pamilya nga agtagikua iti totally damaged a balay bayat a sag-P5,000 met kadagiti tallo nga indibidual a nadangran.