--Ads--

Indepensa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ita nga aldaw ti desisionna a mangiparit ti panagangkat iti sumagmamano a kita ti ikan.

Sigun kenkuana, saan a maapektaran ti produksion ti de lata nga ikkan ti panangipawil nga agangkat ti sumagmamano a kita ti ikkan.

Iti maysa nga statement, inlawlawag ni Tiu Laurel a mapalubusan nga ag-import ti 10%, saan nga iti kadawyan nga ad-adu nga us-usaren dagitoy.

Gapu iti dayta, kinunana nga awan ti aniaman a rason nga agamak ti publiko ti posible a kinakurang ti suplay ti mackerel kas de lata.

Ti panangipaulog ti statement ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr ket kas sungbatna iti statement ti Canned Sardines Association of the Philippines a panagballaagda ti presio ti de lata a mackerel a ngumato kasaruno ti direktiba ti Department of Agriculture a masuspindir ti panangipaulog ti panag-import ti galunggong wenno round scad, mackerel ken bonito.

Maipalagip nga idi Abril 1, impaulog ni Tiu Laurel ti Department Administrative Order (DAO) No. 14, series of 2024 a mangsuspindir ti panangipaulog ti “sanitary” ken “phytosanitary import clearances” para iti galunggong, mackerel ken bonito kalpasan a nakaawatda ti report a naisangpet dagiti kita para kuma iti “canning” wenno kas “de lata”, nu diket naiturong dagitoy kadagiti merkado publiko.

Maibasar iti listaan, dumanon iti agarup 90,000 agingga 100,000 metric tons kadagiti tallo nga ikan a produkto ti nai-divert kadagiti merkado publiko tunggal tawen.

Gapu iti dayta, inkeddeng ti opisina a masuspindir ti Department Administrative Order (DAO) No. 14 para iti importation ti tallo a kita ti ikkan mangrugi inton Abril disi sais.