--Ads--

BAGUIO CITY – Naituding a desisyonan ti liga dagiti mayor ti Benguet inton sumaruno a lawas no mailukat wenno saan ti probinsiya para kadagiti turista manipud iti Ilocos Region.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio kenni Benguet Mayor’s League president ken Itogon Mayor Victorio Palangdan, dinakamatna nga agtaripnong dagiti amin a 13 a mayor ti probinsia inton tapos, September 30.

Kinunana a karaman kadagiti posible a mailukat kadagiti turista ket dagiti nagduduma nga aktibidad iti probinsia kas iti mountain trekking, farm visits, water falls visit ken dadduma pay nga open space tourism activities.

(ni Benguet Mayor’s League president ken Itogon Mayor Victorio Palangdan)

Immuna iti daytoy ket insingasing ni Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat ti panakairaman ti Benguet iti tourism bubble ti Baguio City ken Region 1 a mangrugi inton October 1.

Inlawlawang ni Mayor Palangdan a nasken pay ti nainget a konsultasyon kadagiti maseknan nga opisial ken iti publiko sakbay a maikonsidera ti nasao a panggep.