--Ads--

BAGUIO CITY- Nangrugin a naiwaras dagiti Vote Counting Machines (VCMs) iti pito a municipyo ti Benguet.


Sigun kenni Provincial Election Supervisor Atty. Dexter Cawis, naiturong dagiti 266 a VCMs sadiay Kapangan, Kibungan, Bakun, Bokod, Kabayan, Buguias ken Mankayan para iti May 9, 2022 National and Local Elections.


Kinunana a kiniddaw dagiti nadakamat a municipyo ti nasapsapa a panakaideliver dagiti election paraphernalia para iti nasapsapa a testing ken sealing partikular kadagiti nasusulinek a lugar.


Dinakamatna a maiwaras dagiti daduma pay a VCMs kadagiti sumarsaruno pay nga aldaw.


Impetteng ni Cawis a saan a parikut ti panakaipatulod dagiti election paraphernalia gapu iti agtultuloy a panakiumanda kadagiti otoridad ken daduma pay a maseknan nga ahensia ti gobierno.