--Ads--

BAGUIO CITY – Maal-alarma ita ti Baguio General Hospital and Medical Center (BGHMC) iti ngumatngato a kaso ti ipupusay a mailislistada para ita a bulan ti Abril.

Sigun kenni Dr. Bernard Demot, Adult Infectious Disease Specialist ti BGHMC, nakailistada ti 36 a kaso ti ipupusay iti uneg ti dua a lawas nangrugi idi Abril 1 agingga idi kalman, Abril 15.

Kinunana a nadoble daytoy no idilig iti nailistada idi napalabas a bulan a dimmanon iti 19.

Dinakamatna a kadawyan a nakailistaan ti kaso ti ipupusay ket dagiti agtawen iti 19 agingga iti 45 ken maysa a rason iti ipupusay dagitoy ket gapu iti naladaw a panagpakonsultda kadagiti otoridad.

Maibasar iti rekord, 131 a kaso ti COVID-19 ti matamtaming ita iti BGHMC ken kaaduan kadagitoy ket maibilang nga adda iti nakaro ken kritikal a kondisyon nupay saanda nga agsagsagaba iti sakit.

Kagiddan iti daytoy, inyapela manen ni Dr. Demot ti panagsurot dagiti umili kadagiti minimum health standards ken ti dagosda a panagpakonsulta no adda ti sagsagabaen dagitoy.