--Ads--

BAGUIO CITY – Birbiruken ita dagiti opisyal ti Asin Road Barangay ti agtagikua iti truck a nasurok makatawenen a nakaparada iti kalsada sadiay Suello Village.

Sigun iti opisyal ti barangay a nakauman ti Bombo Radyo, babaen iti daytoy ket agpapatangda no kasano a maikkat ti mairekreklamo a truck iti nasao a disso.

Kinunana a kasapulan ti dakkel a truck a mangiguyod iti nasao a truck nga addaan iti plaka nga ABB 2014.

Dinakamatna a computer box – controlled ti makina ti lugan isut gapuna a marigatanda a mangiyakar iti lugan iti napimpintas wenno nataltalged a disso tapnu awanen dagiti maaksidente iti daytoy.

Iti panagturong ti Bombo Radyo iti mismo a nakaparadaan ti mairekreklamo a truck ket adda manen ti maysa a truck a nangdungpar iti nasao a truck.

Maipalagip nga adun a motorista ti mangirekreklamo iti nasao a truck gaputa mangituntunda daytoy iti peggad kadagiti motorista a dumaldalyasat sadiay.

Immunan met a kinuna ni Vice Mayor Edison Bilog nga addan ti pondo para iti panakagatang ti tow truck ti siudad a mangguyod kadagiti naabandona, nabaybay-an, iligal a nakaparada a luglugan ken dagiti makasinga iti trapiko ngem awan pay ti lugar a pakaiturongan dagiti maguyod a luglugan.

—————- Filipino translation ———-
BAGUIO CITY – Pinaghahanap ngayon ng mga opisyal ng Asin Road Barangay ang may-ari ng truck na higit sa isang taon nang nakaparada sa kalsada sa Suello Village.

Ayon sa isang opisyal ng barangay na nakapanayam ng Bombo Radyo, sakaling mahanap ang may-ari ng sasakyan ay pag-uusapan nila kung paano maaalis ang inirereklamong truck sa nasabing lugar.

Sinabi niya na kailangan na malakaing truck ang humili sa nasabing truck na may plakang ABB 2014.

Binanggit nito na computer box – controlled ang makina ng sasakyan kaya nahihirapan sila sa paghila sa sasakyan sa mas ligtas na lugar upang wala nang maaksidente dito.

Sa pagtungo naman ng Bombo Radyo sa lugar ay nakita ng News Team ang inirereklamong truck kung saan, isang truck ang bumangga dito.

Magugunitang maraming motorista ang nagrereklamo sa nasabing truck dahil nagdudulot ito ng panganib sa mga motoristang dumadaan doon.

Una nang inihayag ni Vice Mayor Edison Bilog na may pondo para sa pagbili ng tow truck ng lungsod na hihila sa mga naabandona, napabayaan, at iligal na nakaparada na mga sasakyan pero wala pang lugar na pagdadalhan sa mga mahihila na sasakyan.