--Ads--

BAGUIO CITY- Posible a maiparikep ti dua a kadakkelan nga vacciantion center ditoy siudad ti Baguio.

Sigun kenni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, daytoy ket ti University of Baguio ken St. Louis University vaccination center.

Kinunana nga inlukaten dagiti nasao a pagadalan dagiti dadduma a kurso nga idiadiaya dagitoy banag a kasapulan a maisubli kadakuada dagiti gymnasium a temporaryo a naaramat para iti panagbakuna kontra COVID-19.

Imbinglay metlaeng ti mayor a maiyakar iti paset a pakaipatpatungpalan ti panagbakuna wenno iti maysa a kadakkelan a mall ditoy siudad dagiti mairekkep.

Kinunana nga adda ti inpaay ti nasao nga malla nga parking area para iti panagbakuna gapu iti umad-adu a costumers dagitoy.

Gapu iti daytoy, tutukan ti lokal a gobierno ti panagbakuna kadagiti distict health centers ditoy siudad.

Kabayatanna, agtultuloy a ngumatngato ti vaccination rate ditoy siudad no sadino, addan iti 103% dagiti fully vaccinated, 107% dagiti addaan naka-first dose, nasurok 100K ti nakaala ti booster, bayat a kadagiti 11 to 17 years old ket addan iti 85% ti nakaala ti first dose, 81% ti 2nd dose ken 6% ti nakaawat ti bakuna kadagiti agtawen iti 5 to 11 years old.